0-2579-1850 jananan87_2@yahoo.com

Jananan Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

 

” อบรมเลี้ยงดู เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการสมดุล “

 

 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์มุ่งมั่นในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม พัฒนาการเด็กด้วยกระบวนการเล่น ให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อม รักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

Quick Link

ระเบียบการ

ดูระเบียบการของโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ดูปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน 

ตำแหน่งที่ตั้ง

87/2 ซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 – 16:30
หยุดตามวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ / E-mail

0-2579-1850
jananan87_2@yahoo.com

ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ทำโรงรียนมา  คุณยายแจ๊ดมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเด็กๆมีความสุขในการมาโรงเรียน  มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา  คุณยายแจ๊ดมีความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์และความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน  ไม่ใช่แค่เพียงประสบความสำเร็จในการเรียน และอาชีพการงานเท่านั้น  แต่รวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และที่สำคัญที่สุดคือ การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย  ท้ายนี้  ขอขอบคุณครอบครัวของเด็กทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจสร้างเด็กตัวน้อยๆ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าด้วยกันค่ะ

คุณยายแจ๊ด

ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งโรงเรียน กล่าวคือ อบรมเลี้ยงดู เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการสมดุล ควบคู่ไปกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน พวกเราชาวชนานันท์ยินดีให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆทุกคนค่ะ

ครูนุ้ย

ผู้จัดการบริษัท ชนานันท์ จำกัด

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลุกเร้าเพื่อให้เด็กอยากเรียนรู้ตลอดเวลา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชีวิตจริง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสมวัยพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม ทบทวนและประเมินผล บุคลากรและอาคารสถานที่อยู่เสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ครูจิ๋ม

ผู้อำนวยการ

ข่าวที่น่าสนใจ

นิทานของลําพู แสงลภ

ปฎิทินการศึกษา

[my_calendar id="my-calendar"]

Students

Staffs

Teachers

Years Established

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :   87/2 ซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 1

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

โทร : 0-2579-1850
อีเมลล์ :
jananan87_2@yahoo.com

เวลาทำการ :   จันทร์ – ศุกร์  8:00 – 16:30 น.